گواهی نامه ها

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ استانداردی برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می باشد که شرکت آجیل منوچهری در سال ۲۰۱۹ موفق به اخذ این گواهی نامه شد.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استانداردی برای مدیریت کیفیت در خدمات و تولید اطلاق می گردد که شرکت آجیل منوچهری در سال ۲۰۱۹ موفق به اخذ این گواهی نامه شد.