استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ استانداردی برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می باشد که شرکت آجیل منوچهری در سال ۲۰۱۹ موفق به اخذ این گواهی نامه شد.